OLX.ba 2.6.4 APK

OLX.ba 2.6.4 APK

Description of OLX.ba This is Sports game And Best Rating 9.5 this is best Modded game in this mod Unlimited Money, Coins, and gems for android. On our site you can easily download All Apps file Download without registration With good speed!

PIK.ba postao OLX.ba

Sredinom februara 2015. godine, centralno kupoprodajno mjesto u BiH, PIK.ba – Svijet kupoprodaje, postaje dijelom OLX mreže i nastavlja da djeluje pod lokalnom domenom OLX.ba, tako čineći globalnu mrežu OLX oglasnika, prisutnih u više od 40 zemalja.

Oficijelna OLX.ba Android aplikacija

Ispunili smo našu misiju, postali centralno kupoprodajno mjesto u BiH. Od momenta predstavljanja prve verzije Android aplikacije u aprilu 2012. godine, nastojali smo uvesti razna poboljšanja koja bi olakšala korištenje OLX-a. Smatramo da smo ovog puta lansirali verziju koja nudi mnoštvo traženih opcija, a koja je rezultat višemjesečnog rada i slušanja korisničkih zahtjeva.

Novu verziju karakterišu:

✓ Odgovarajte na poruke i javna pitanja s lahkoćom na Wear OS uređajima ⌚

2.6.0
✓ Besplatna dostava 🚚
✓ Upravljanje zalihama artikala
2.5.8
✓ Nova kategorija “Pokloni”
2.5.7
✓ Blokiranje korisnika
✓ Kreiranje i uređivanje OLX radnje
2.5.5
✓ Dopuna OLX kredita preko xBon-a
✓ Stikeri u porukama 😎
2.5.4
✓ Verifikacija adrese
2.5.3
✓ Brža i jednostavnija objava za sve kategorije
✓ Postavke profila
2.5.2
✓ Filtriranje artikala u blizini
2.5.1
✓ Premium dostava
2.5.0
✓ Nova kategorija za poslove
2.4.9
✓ Historija cijena na artiklima
✓ Servisi i usluge
2.4.8
✓ Napredni text editor u detaljnom opisu kod objave/uređivanja artikala
2.3.6
✓ Statistika na artiklima
✓ Novi tabelarni prikaz artikala na pretrazi
2.3.5
✓ Automatsko spašavanje nezavršenih poruka
2.3.2
✓ OLX PRO opcije
2.2.7
✓ Kupovina OLX kredita putem kartice
2.2.4
✓ Brži upload slika na objavi/uređivanju
✓ Odabir više gradova u filterima na pretrazi
✓ Klik na proizvođač/model vozila otvara pretragu
2.2.3
✓ Historija otvorenih artikala
✓ Artikli u vašoj blizini

Prijašnje verzije
✓ Novi i bolji dizajn po posljednjim Google-ovim standardima
✓ Lakša navigacija kroz aplikaciju
✓ Korištenje aplikacije bez prijave na OLX profil
✓ Napredna objava artikla
✓ Sugeriranje kategorije pri objavi artikla
✓ Izmjena svih detalja artikla
✓ Obnova artikla
✓ Promjena kategorije
✓ Puno brže učitavanje podataka
✓ Pretraga po svim filterima (kao i full desktop verzija)
✓ Preglednija galerija slika
✓ Promjena izgleda pretrage (lista/grid)
✓ Navigiranje do odabrane nekretnine na mapi
✓ Spašavanje pretrage, artikala i korisnika
✓ Automatska provjera i obavještenja o novim rezultatima u spašenim pretragama
✓ Notifikacije za privatne poruke, javna pitanja, zahtjeve za prodaju
✓ Potpuna promocija artikla (izdvajanje i hitna prodaja)
✓ Mogućnost dopune OLX kredita (Kartica, Vaučer, SMS, xBon, Uplatnica)
✓ Kategorije hitno i najnovije
✓ Interaktivna mapa nekretnina
✓ Prodaja/kupovina artikala
✓ Razmjena dojmova

Želimo čuti vaše komentare, kritike i prijedloge, te na taj način u narednoj verziji ponuditi još mnogo olakšica za što lakše, mobilnije i uspješnije poslovanje.

Vaš OLX.ba

POJEDINOSTI DOPUŠTENJA

IDENTITET: Potrebno za push, besplatne notifikacije za privatne poruke i javna pitanja.

LOKACIJA: Da bismo Vas uputili do lokacije nekretnine ili OLX radnje potrebno je da dozvolite aplikaciji da pročita Vašu lokaciju.

SMS: Koristi se za dopunu OLX kredita u aplikaciji, samo po Vašoj naredbi.

TELEFON: Koristi se za direktno pozivanje korisnika koji su dozvolili prikaz njihovog broja telefona na artiklu.

MEMORIJA: Neke opcije u aplikaciji zahtijevaju pristup memoriji da bi sačuvali potrebne podatke.

MREŽNI PRISTUP: Da bi aplikacija funkcionisala, potreban je pristup mreži.

KAMERA: Koristi se za slikanje prilikom objave/uređivanja artikala.
PIK.ba became OLX.ba

In mid-February 2015, the central purchase a place in Bosnia and Herzegovina, PIK.ba – The world of buying and selling, it becomes part of OLX network and continues to operate under local domain OLX.ba, thus making global network OLX Index, present in more than 40 countries.

The official Android application OLX.ba

We have fulfilled our mission, became the central purchase a place in Bosnia and Herzegovina. From the moment of presentation of the first version of the Android application in April 2012, we have tried to introduce various improvements that would facilitate the use of OLX. We believe that this time we launched a version that offers a multitude of requested options, which is the result of months of work and listening to customers’ requirements.

The new version is characterized by:

✓ Respond to messages and public issues with ease to Wear OS devices ⌚

2.6.0
✓ Free Shipping 🚚
✓ Inventory management items
2.5.8
✓ The new category “Gifts”
2.5.7
✓ Blocking
✓ Creating and editing OLX actions
2.5.5
✓ Amendment OLX loan over a xBon
✓ Stickers in messages 😎
2.5.4
✓ Verification of address
2.5.3
✓ Faster and easier dissemination to all categories
✓ Profile Settings
2.5.2
✓ Filtering of items near
2.5.1
✓ Premium delivery
2.5.0
✓ A new category for jobs
2.4.9
✓ History of prices on items
✓ Services and Services
2.4.8
✓ An advanced text editor in the detailed description when publishing / editing articles
2.3.6
✓ Statistics on items
✓ New tabulation of articles on search
2.3.5
✓ Automatic saving unfinished messages
2.3.2
✓ OLX PRO options
2.2.7
✓ Purchase OLX loans through cards
2.2.4
✓ Faster upload pictures to publish / edit
✓ Select multiple cities in the filters to search
✓ Click on the manufacturer / model of the vehicle opens search
2.2.3
✓ History of open items
✓ Items in your vicinity

Previous versions
✓ New and better design to the latest Google’s standards
✓ Easier navigation through the application
✓ Use of the application without logging on OLX profile
✓ Advanced publication of the article
✓ suggesting categories in the publication of the article
✓ Change all details Article
✓ Renewal Item
✓ Change categories
✓ lot faster loading data
✓ Search by all the filters (as well as the full desktop version)
✓ more informative picture gallery
✓ Change the look of time (list / grid)
✓ Navigating to selected properties on the map
✓ Saving time, items and users
✓ Automatic check and notification of new results in rescued tests
✓ Notifications for private messages, public questions, requests for sale
✓ Full promotion items (separation and urgent sale)
✓ The possibility of amendments OLX credit (card, voucher, SMS, xBon, Uplatnica)
✓ Categories urgently and latest
✓ Interactive map estate
✓ Sale / purchase items
✓ Exchange impressions

We want to hear your comments, criticisms and suggestions, and so in the next version offer many more benefits for you easier, more mobile and more successful business.

your OLX.ba

DETAILS PERMISSION

IDENTITY: Required to push free notification for private messages and public issues.

LOCATION: To you went to the location of the property or OLX action is necessary to allow the application to read your location.

SMS: Used to supplement OLX loan application only after your order.

PHONE: Used to directly reference the user who allowed display their phone number on the item.

MEMORY: Some options in the application requiring access to memory in order to preserve the necessary information.

NETWORK ACCESS: your app to work, you need a network access.

CAMERA: Used for painting when publishing / editing articles.

App Information of OLX.ba

App Name OLX.ba
Package Name ba.pik.v2.android
Version 2.6.4
Rating ( 47579 )
Size 9.1 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2018-11-16
Installs 1,000,000+
Category Apps, Shopping
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *